kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Werkconferentie geestelijk verzorgers en
palliatieve zorg Regio Zuid-Gelderland

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.

De zorg wordt geboden door diverse vrijwillige en professionele zorgverleners. In deze zorgketen is er veel aandacht voor problemen van lichamelijke en psychosociale aard. Aandacht voor de spirituele dimensie is vooral in de eerste lijn vaak beperkt, terwijl zingevingsvragen juist in de laatste levensfase een belangrijke rol spelen. De vaak individueel in de wijk werkende pastor of geestelijk verzorger ontbreekt structureel in de door de overige professionals gevormde zorgketen rondom een patiënt.

 

 
Tijdens de werkconferentie is ingegaan op de vraag hoe je als geestelijk verzorger adequaat betrokken kunt raken in de palliatieve zorgketens en hoe je de contacten met de andere betrokken professionals onderhoudt. Wensen, kansen en knelpunten zijn geïnventariseerd.

Follow up
De resultaten van de workshops op de werkconferentie van 25 mei 2010 zijn verwerkt en meegenomen in een concept beleidsplan transmurale spirituele zorg binnen de palliatieve zorg. Dit plan is vervolgens besproken op de vervolgwerkconferentie ‘geestelijke verzorging en spirituele zorg binnen de keten van palliatieve zorg in Nijmegen en omstreken’ op 10 november 2010. Op grond van de input op de vervolg conferentie wordt het beleidsplan aangepast en definitief gemaakt. Tevens werd op de tweede werkconferentie een begin gemaakt met de deskundigheidsbevordering van geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg. Daartoe hield de heer J. Fokke een inhoudelijke lezing. Dokter Fokke is arts palliatieve zorg OPZ en verbonden aan het kenniscentrum pijn en palliatieve zorg van het UMC St. Radboud.

Aanvrager
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland voor het Transmuraal overleg palliatieve zorg van pastoraal werkers en geestelijk verzorgers.

Doel
Eerstelijns geestelijk verzorgers en vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen informeren over palliatieve zorg en de plaats van spiritualiteit en zingeving daarbinnen. Daar­naast stimuleren van geestelijke verzorging in de regionale eerstelijns palliatieve zorgketens.

Subsidieperiode/looptijd
april-november 2010 (werkconferenties op 25 mei 2010 en 10 november 2010)

Subsidiebedrag
€ 2.800, - / Deze subsidie werd niet volledig gebruikt voor de werkconferentie. In overleg met het SPIG werd het restbedrag gebruikt voor een vervolg­werk­conferentie op 10 november 2010.

Meer weten over dit project?
R. Nogarede, Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077